Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do strony internetowej
działającej w domenach www.centrumkariery.org.pl; www.centrumkariery.org, zwanej w dalszej części „Serwisem”
prowadzonej przez CERMED Centrum Rozwoju Medycyny Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie (02-512),
ul. Puławska 18 lok. 111, zwanym w dalszej części „CERMED”.

Niniejszy Serwis przetwarza dane osobowe, dlatego na CERMED spoczywa obowiązek działania zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
  • Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, (Dz. U. 2016, poz. 922),
  • Ustawą z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204).

Obowiązek poszanowania danych osobowych traktujemy bardzo poważnie i zapewniamy, że wszelkie dostarczone do nas dane są przetwarzane uczciwie, kompetentnie i zgodnie z obowiązującym prawem.

Korzystając z niniejszego Serwisu wyrażają Państwo zgodę na użycie Państwa danych zgodnie z zasadami wyrażonymi w niniejszym oświadczeniu o polityce prywatności.

1. Opis usługi

Celem Serwisu jest dostarczanie informacji związanych z planowaniem i rozwojem kariery
zawodowej oraz świadczenie e-usług na rzecz osób poszukujących pracy i zainteresowanych podjęciem zatrudnienia. Za pośrednictwem Serwisu osoby poszukujące pracy mogą aplikować na aktualne w danej chwili oferty pracy oraz rejestrować się w bazie danych kandydatów przesyłając swoje CV online, a przeszkoleni pracownicy CERMED wyszukiwać i przeglądać CV potencjalnych kandydatów dla potrzeb prowadzonych projektów rekrutacyjnych.

Serwis zawiera również informacje na temat szkoleń, wydarzeń i konferencji związanych z szeroko rozumianą karierą zawodową z możliwością rejestracji na takie wydarzenia.
Zarejestrowani kandydaci mogą otrzymywać powiadomienia o dopasowanych ofertach pracy, planowanych szkoleniach, kursach, publikacjach i konferencjach przesyłane pocztą elektroniczną.

2. Gromadzone dane

Nie ma obowiązku przekazywania żadnych danych osobowych aby skorzystać z Serwisu.
Serwis zbiera jedynie te dane osobowe, które zostały dobrowolnie udostępnione przez osoby aplikujące do pracy i/lub rejestrujące swój udział w szkoleniach czy też innych wydarzenia.
Takie dane mogą obejmować między innymi imię i nazwisko, status zawodowy, nazwę specjalizacji, nr Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ), adres e-mail, numer telefonu.
Co do zasady podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym jednak zastrzeżeniem, że w niektórych przypadkach, w tym m.in. w aplikowaniu na konkretną ofertę pracy, podanie danych osobowych może być niezbędne ze względów technicznych lub organizacyjnych.
Serwis nigdy nie prosi o ujawnienie informacji wrażliwych (takich jak dane dotyczące pochodzenia rasowego i etnicznego, wyznania, karalności, zdrowia fizycznego i psychicznego czy orientacji seksualnej).

Dane osobowe są zbierane dla potrzeb aktualnych i przyszłych procesów rekrutacji. Dane te będą zawierać informacje dostarczone w formie CV, listu motywacyjnego, dyplomów, referencji z poprzednich miejsc pracy.
Poprzez dostarczenie takich informacji kandydat daje tym samym zgadza się na ich wykorzystanie w ramach prowadzonego procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kandydat oświadcza i gwarantuje, że informacje przekazane CERMED w CV lub w jakiejkolwiek innej formie w związku z procesem rekrutacyjnym są prawdziwe.

3. Informacje techniczne, bezpieczeństwo informacji

CERMED wprowadził i sumiennie przestrzega uzasadnionych standardów w zakresie technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony danych wprowadzonych przez osoby odwiedzające Serwis przed udostępnieniem podmiotom nieupoważnionym, ujawnieniem, modyfikacją oraz zniszczeniem.
Dane osobowe są przechowywane w szyfrowanym zbiorze – bazie danych i przetwarzane przez podmiot zewnętrzny na potrzeby CERMED zgodnie z naszymi instrukcjami i niniejszą Polityką Prywatności oraz przy zastosowaniu najlepszych środków ochrony, poufności i bezpieczeństwa informacji.
Serwis pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Aby zapewnić odpowiednie administrowanie Serwisem oraz poprawić nawigację, CERMD może używać plików cookies (ciasteczek, z ang. cookies – czyli niewielkich informacji tekstowych zapisywanych w przeglądarce Użytkownika) lub internetowych znaków nawigacyjnych (ang. Web beacons – czyli elektronicznych obrazków, które umożliwiają policzenie liczby osób odwiedzających daną stroną internetową oraz korzystających z ciasteczek) w celu gromadzenia danych łącznych.
Żadne ze wspomnianych plików cookie nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych.

Dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies i inne technologie w zakresie śledzenia aktywności w Serwise oraz jak użytkownik może je kontrolować można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

4. Wykorzystanie informacji

W przypadku gdy kandydat przesłał swoją aplikację w związku z prowadzonymi projektami rekrutacyjnymi, dane zawarte w aplikacji zostaną umieszczone w bazie danych kandydatów, której administratorem jest CERMED. Dane te mogą zostać udostępnione wyłącznie przeszkolonym i upoważnionym pracownikom CERMED oraz pracodawców – klientom CERMED. W przypadku przejścia pozytywnie wstępnej selekcji dokumentów aplikacyjnych na dany projekt lub realizacji innych projektów rekrutacyjnych zgodnych z profilem zawodowym kandydata CERMED będzie kontaktował się z danym kandydatem w uzgodniony sposób.

CERMED może wykorzystywać dane osobowe dla celów marketingowych lub też przesyłać materiały promocyjne lub korespondencję na temat produktów i usług realizowanych przez podmioty w ramach CERMED.

CERMED może również kontaktować się w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat produktów i usług, lub też dla celów marketingowych lub innych.

Niniejszym pragniemy zapewnić, że takie działania marketingowe są zgodne z obowiązującym prawem oraz że wprowadziliśmy procedury, zgodnie z którymi musimy uzyskać niezbędne zgody wymagane w celu przesłania pocztą elektroniczną informacji handlowych. W każdej chwili można zażądać zaprzestania przesyłania Informacji.

Dane osobowe mogą także być wykorzystywane w celu ochrony praw i własności CERMED, a także praw i własności użytkowników Serwisu oraz, w uzasadnionych przypadkach, gdy działanie takie jest wymagane w procesie prawnym.

5. Ujawnienie informacji stronom trzecim

CERMED może udostępnić dane osobowe innym podmiotom w związku z organizowanymi szkoleniami, kursami i wydarzeniami.
Przekazanie informacji za pośrednictwem Serwisu w celu, do którego realizacji potrzebne jest jej przekazanie do podmiotu zewnętrznego, zostanie dokonane za Państwa zgodą.
Dane osobowe mogą również zostać ujawnione organom ścigania, regulacyjnym, innym agencjom rządowym lub innym stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane w celu spełnienia obowiązków oraz wymogów prawnych i regulacyjnych.

Podając informacje za pośrednictwem niniejszego Serwisu wyrażają Państwo zgodę na sytuacje ujawnienia, o których mowa powyżej

6. Media społecznościowe

Serwis może obsługiwać usługi i aplikacje społecznościowe umożliwiające dzielenie się treściami z innymi użytkownikami.
Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do aplikacji społecznościowych mogą być odczytywane, zbierane oraz
wykorzystywane przez innych użytkowników danej aplikacji społecznościowej, nad którymi CERMED nie sprawuje żadnej kontroli,
bądź których może kontrolować jedynie w ograniczonym zakresie. W związku z powyższym, CERMED nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszczenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez użytkownika do aplikacji społecznościowej dokonanych przez innego użytkownika.

7. Dostęp do informacji

Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
Wszelkie wnioski o udzielenie dostępu do danych lub ich zmianę będą rozpatrywane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.
Dane osobowe poddaje się okresowej kontroli pod kątem ich prawidłowości i kompletności.
W przypadku kandydatów poszukujących pracy wysyła się wiadomości e-mail z prośbą o zaktualizowanie CV.
W celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt (tutaj hiperlink do podstrony Kontakt).

8. Zmiany Polityki prywatności

Warunki Polityki prywatności mogą być okresowo uzupełniane bądź modyfikowane przez dodanie oświadczeń o zachowaniu prywatności, które odnoszą się do poszczególnych obszarów Serwisu (np. rekrutacji).
Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie, aby użytkownicy mieli zawsze świadomość tego, jakie informacje są przechowywane, w jaki sposób mogą być użyte, oraz czy i w jakich okolicznościach mogą zostać ujawnione. Jeżeli kiedykolwiek zostanie podjęta decyzja o wykorzystaniu lub ujawnieniu danych osobowych w sposób inny, niż ten określony poprzez Politykę Poufności, kandydat zostanie o tym poinformowany poprzez 3-mail, tym samym będzie mógł zdecydować, czy wyraża zgodę na wykorzystanie informacji o nim w nowy sposób.

Trwa ładowanie