Egzamin językowy dla cudzoziemców

Wszyscy lekarze i lekarze dentyści, którzy studiowali w języku innym niż polski i chcieliby wykonywać zawód lekarza w Polsce, muszą pomyślnie zdać egzamin z języka polskiego.

18 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. poz. 65), która wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r., zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Ustawa ta wprowadza istotne zmiany dotyczące zawodów lekarza i lekarza dentysty oraz izb lekarskich. Zgodnie z jej zapisami, lekarze i lekarze dentyści, którzy studiowali w języku innym niż polski i zainteresowani są uzyskaniem prawa wykonywania zawodu (PWZ) w Polsce, muszą zdać egzamin z języka polskiego lub przedłożyć dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

Wykaz dokumentów zwalniających z egzaminu znajduje się na stronie internetowej http://www.nil.org.pl/dla-lekarzy/zrp-informuje/wykaz-dokumentow-potwierdzajacych-znajomosc-jezyka-polskiego.

Egzamin składa się z czterech sprawdzianów, które obejmują:

  • część A (pisemna) – dyktando z nośnika elektronicznego,
  • część B – słuchanie i rozumienie tekstu mówionego z nośnika elektronicznego,
  • część C – czytanie i rozumienia tekstu czytanego przez zdającego,
  • część D (praktyczna) – umiejętności symulowanego zbierania wywiadów lekarskich i  udzielania porad pacjentom, a w szczególności poprawnego formułowania pytań i wypowiedzi na podstawie dwóch wybranych problemów medycznych.

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie z każdej części co najmniej 55 % liczby punktów możliwych do uzyskania.

Kolejne podejście do egzaminu może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty niezdanego egzaminu.

Testy językowe przeprowadzane są w siedzibie Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Opłata egzaminacyjna wynosi 400 zł. Informacje o numerze konta bankowego do wpłaty opłaty egzaminacyjnej są wysyłane w zaproszeniu via e-mail na 2 tygodnie przed terminem egzaminu.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu,
  • kserokopia oryginału dyplomu,
  • kserokopia tłumaczenia na język polski dyplomu lekarza,
  • w przypadku, gdy używane nazwisko jest inne niż na dyplomie – kserokopia świadectwa zawarcia związku małżeńskiego lub kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska.

Dokumenty można przesłać pocztą, dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem e-mail. Orientacyjny czas oczekiwania na egzamin od momentu złożenia wniosku to około 3 miesiące.

 

Trwa ładowanie