Eksperckie centrum informacji

Najlepsze źródło rzetelnej i stale aktualizowanej informacji o procesie uznawania wykształcenia oraz uzyskania prawa zawodu przez lekarzy z obszaru Unii Europejskiej i spoza niej zainteresowanych karierą zawodową w Polsce.

Lekarz cudzoziemiec (niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE) ubiegający się o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej, wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, zgodnie z przepisami obowiązującymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, musi spełniać wymogi art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125 jt. ze zm.), tym samym zobowiązany jest spełnić następujące warunki określone art. 7 ust. 1:

 1. posiadać dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem, że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej (nostryfikacja dyplomu)
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. wykazywać dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty;
 1. mieć nienaganną postawę etyczną;
 2. legitymować się znajomością języka polskiego określoną w ust. 3;
 3. odbyć staż podyplomowy;
 4. złożyć z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko- Dentystyczny Egzamin Końcowy; przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio;
 5. uzyskać prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami.”

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi wszczyna okręgowa rada lekarska właściwa
ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu lekarza, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie
prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej, wpis do okręgowego rejestru
lekarzy i lekarzy dentystów oraz kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymogów.

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ) przez lekarza lub lekarza dentystę pochodzącego spoza Unii Europejskiej

graph1

LEK Lekarski Egzamin Końcowy
LDEK Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Lekarski
MZ Ministerstwo Zdrowia
PWZ Prawo Wykonywania Zawodu

Biorąc pod uwagę powyższe, w pierwszej kolejności należy:

 1. Nostryfikować dyplom (nostryfikację przeprowadza się na wyższej uczelni medycznej w Polsce);
 2. Złożyć egzamin ze znajomości języka polskiego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez Naczelną Radę Lekarską (Warszawa, ul. Sobieskiego 110).
 3. Wystąpić do Ministra Zdrowia o uznanie stażu podyplomowego i pracy w zawodzie lekarza na terytorium kraju pochodzenia za równoważny w części lub całości ze stażem podyplomowym obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. w przypadku, gdy Minister Zdrowia uzna tylko część stażu podyplomowego, w wydanej decyzji Minister wskazuje te części stażu podyplomowego, które należy uzupełnić. W tym celu należy wystąpić do właściwej (ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu) okręgowej rady lekarskiej z „Wnioskiem o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu i złożenia lekarskiego egzaminu państwowego” i odbyć zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, wskazane części stażu podyplomowego.
 5. w przypadku uznania całości stażu podyplomowego za równoważny ze stażem podyplomowym obowiązującym na terenie Polski, pozostaje spełnienie warunku art. 7 ust. 1 pkt. 7 cyt. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty tj. złożyć Lekarski Egzamin Końcowy.

Wymagane dokumenty do uzyskania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego:

 1. „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru”, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy, (wniosek w załączeniu)
 2. odpis dyplomu lekarza. Dyplom uzyskany poza obszarem Unii Europejskiej podlega nostryfikacji. Nostryfikację przeprowadza się na wyższej uczelni medycznej w Polsce.
 3. paszport (dokument do wglądu),
 4. orzeczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 5. dwa zdjęcia paszportowe,
 6. dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (wiza pobytowa (min. 365 – Multi), zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy),
 7. zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wydane przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polski,
 8. ew. promesa zawarcia umowy cywilno-prawnej jeżeli lekarz nie posiada pobytu stałego (w przypadku gdy cudzoziemiec nie spełnia wymogu art. 15 ust. 3d ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód lub wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie, którego lekarz jest obywatelem lub z którego przybywa (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy, książka pracy.
 4. Wszystkie dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Po dostarczeniu ww. dokumentów izba lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego.

Jedynie po odbyciu stażu podyplomowego (lub uzyskanie Decyzji Ministra Zdrowia o jego uznaniu w całości) i złożeniu lekarskiego egzaminu końcowego, cudzoziemiec może ubiegać się o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu podjęcia zatrudnienia na obszarze Polski. Prawo przyznawane jest bezterminowo, jeśli posiada cudzoziemiec posiada zezwolenie Wojewody na pobyt stały na terenie RP, rezydenta długoterminowego UE na terenie RP, pobyt czasowy na terenie RP + Karta Polaka, lub czasowo, jeśli jest to zezwolenie na pobyt czasowy lub wiza krajowa multi-365.

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ) przez lekarza lub lekarza dentystę pochodzącego z Unii Europejskiej

graph2

LEK Lekarski Egzamin Końcowy
LDEK Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Lekarski
MZ Ministerstwo Zdrowia
PWZ Prawo Wykonywania Zawodu
Trwa ładowanie