Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W Centrum Kariery dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe naszych użytkowników. Zależy nam na przejrzystej informacji o tym, jakie dane gromadzimy i jak je przetwarzamy.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. EU L 119 z 4 maja 2016 r.), chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności skorzystaj z poniższego odnośnika:

https://www.centrumkariery.org.pl/polityka-prywatnosci/
Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CERMED Centrum Rozwoju Medycyny Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławska 18/111 (02-512 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000559603, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5213697602, REGON 361595380, tel: 22 54 28 363, e-mail: kontakt@centrumkariery.org.pl, zwana dalej „CERMED”.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 • bezpośrednio od Państwa, w trakcie procesu aplikacyjnego
 • od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z CERMED, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody,
 • ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Rejestru PWZ czy innych podobnych źródeł.

Jakie dane przetwarzamy?

CERMED przetwarza następujące kategorie danych:

 • Imiona i nazwiska, daty urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej,
 • nr PWZ, informacje o znajomości języków obcych, posiadanych uprawnieniach i certyfikatach
 • pliki CV wraz zawartością

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

CERMED zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • w celu realizacji usługi, której oczekujesz, to jest znalezienia odpowiedniej oferty pracy, szkolenia czy konferencji medycznej lub w celu ułatwienia procesu aplikacyjnego.

Dotyczy to przesyłania Państwa dokumentów aplikacyjnych w tym CV do potencjalnych pracodawców oraz do bieżącego informowania na temat potencjalnych ofert pracy drogą

e-mailową, telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji,

 • za Państwa zgodą możemy również przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych produktów i usług CERMED oraz podmiotów współpracujących z CERMED,
 • aby dalej rozwijać i usprawniać nasze systemy w tym stronę internetową pod adresem centrumkariery.org.pl, www.centrumkariery.org

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do korzystania z naszych usług.

W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwy proces aplikowania na ofertę pracy bądź zgłoszenie na szkolenie lub konferencję. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną CERMED w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez CERMED jest legalne.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych CERMED?

Można to zrobić drogą e-mailową pisząc na adres iod@rozwojmedycyny.pl lub korespondencyjnie na adres podany powyżej.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 • wyrażona przez Państwa zgoda,
 • prawnie uzasadniony interes CERMED (marketing bezpośredni swoich produktów i usług).

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe bez ingerencji człowieka?

CERMED może korzystać ze zautomatyzowanych systemów i procesów oraz ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji w zakresie profilowania, by świadczyć usługi zgodnie z oczekiwaniami i preferencjami kandydatów i naszych klientów. Przykładowo, jeżeli nasi klienci szukają kandydatów do pracy, możemy przeprowadzić wyszukiwanie list kandydatów wykorzystując zautomatyzowane kryteria, które uwzględniają dostępność, status zawodowy czy specjalizację oraz w niektórych przypadkach udostępnione nam przez klientów informacje zwrotne w celu sporządzenia krótkiej listy, która zawiera uszeregowany wykaz kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania klienta. Oznacza to, że do czasu do czasu pozycja danego kandydata na takiej liście może być wyższa do innych kandydatów; zależy to do tego, w jakim stopniu ww. czynniki odpowiadają potrzebom klientów.

Czy udostępniamy Państwa dane innym odbiorcom?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez CERMED:

 • naszym klientom/potencjalnym pracodawcom w przypadku aplikowania przez Państwa na konkretną ofertę pracy. Klienci CERMED/potencjalni pracodawcy są zobowiązani przestrzegać zobowiązań umownych oraz zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa i poufności w odniesieniu do Państwa danych względem nas i Państwa,
 • organom państwa, nadzoru, lub organom ścigania w tym policji, jeżeli uznamy, że jesteśmy zobowiązani do ich udostępnienia,
 • na wyraźnie wyrażoną zgodę podmiotom, z którymi CERMED współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od CERMED dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu usług lub produktów CERMED mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

CERMED może przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej niż przez 2 lata od momentu złożenia aplikacji, przesłania CV lub rejestracji w serwisie internetowym pod adresem www.centrumkariery.org.pl, www.centrumkariery.org

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa takiej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez CERMED?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Należy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Trwa ładowanie