nil-odz-logo

Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, wszyscy pracownicy realizujący procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii są zobowiązani do odbycia szkolenia Ochrona Radiologiczna Pacjenta.
Obowiązek ten dotyczy lekarzy stomatologów, lekarzy radiologów oraz lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej.

 • Termin:

  02.10.2018

 • Miejsce:

  Warszawa

  Siedziba Naczelnej Izby Lekarskiej,
  ul. Sobieskiego 110,
  00-764 Warszawa

 • Koszt uczestnictwa:

  0 PLN

 • Punkty edukacyjne:

  6

Rejestracja wyłączona
nil-odz-logo
Rejestracja wyłączona

Szkolenie prowadzone jest w  formie wykładów, a po zakończonym kursie przewidziany jest egzamin. Egzamin jest odpłatny, zgodnie ze stawką określoną w obowiązującym Rozporządzeniu MZ w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej koszt wynosi 140 zł.

W celu rejestracji na to szkolenie, proszę skorzystać z odnośnika poniżej:
https://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-doskonalenia-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/szkolenia-prowadzone-przez-nil/ochrona-radiologiczna-pacjentow-dla-lekarzy-dentystow-wykonujacych-procedury-radiologiczne/2.10.2018-ochrona-radiologiczna-pacjentow-dla-lekarzy-dentystow-wykonujacych-medyczne-procedury-radiologiczne

Szkolenie odbywa się w godz. 9:00 – 15:30.

Organizator zapewnia udział wybitnych prelegentów na co dzień zajmujących się tą tematyką.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej został powołany przez Naczelną Radę Lekarską w 2008 r.
Ośrodek organizuje szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie umiejętności społecznych, zwanych także kompetencjami miękkimi. Zalicza się do nich komunikację między ludźmi, umiejętność współpracy, motywowanie, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, a także rozwiązywanie konfliktów i budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych. Kształcenie w zakresie kompetencji miękkich rozwija i wzmacnia umiejętność budowania relacji lekarz-pacjent, lekarz-lekarz oraz lekarz-przedstawiciele innych profesji. Brak umiejętności w tym zakresie może być przyczyną problemów osobistych i trudności w pracy. Powszechnie uznawany jest też za najczęstszy powód roszczeń i odpowiedzialności zawodowej. Potrzebę zdobywania i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych podkreślają niemal wszyscy lekarze, którzy stykają się z tą problematyką.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej, poza prowadzeniem bezpłatnych szkoleń dla lekarzy, ma także zadanie zbierania i opiniowania wniosków o dotacje do doskonalenia zawodowego organizowanego przez okręgowe izby lekarskie.

Organizatorzy i tryb kształcenia

Organizatorem kształcenia jest Naczelna Izba Lekarska, z siedzibą przy ul. Sobieskiego 110,  00-764 w Warszawie zwana dalej Organizatorem.

Zasady i tryb naboru uczestników

 1. Uczestnikiem szkolenia może być każdy lekarz lub lekarz dentysta posiadający PWZ.
 2. Organizator kieruje informacje o organizacji szkolenia za pośrednictwem następujących form przekazu: poprzez stronę internetową NIL, na łamach Gazety Lekarskiej i dokonuje rejestracji zgłoszeń uczestników słuchaczy.
 3. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Przedmiotowe szkolenia prowadzone będą przez osoby posiadające niezbędne przygotowanie do prowadzenia szkoleń, w grupach do 20 uczestników w formie sześciogodzinnych kursów medycznych.

Uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu

 1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci uczestnictwa.
 2. Uczestnik kursu zobowiązany jest do aktywnego udziału w kształceniu poprzez wysłuchanie wykładów oraz udział w dyskusji
 3. .Organizator wydaje certyfikaty uczestnictwa osobom zainteresowanym otrzymaniem takiego certyfikatu, które po zakończeniu szkolenia zgłoszą chęć potwierdzenia uzyskanych punktów edukacyjnych.

Organizator zapewnia:

 1. Właściwy poziomu merytorycznego zgodny z aktualną wiedzą, opierającą się na aktualnych i wiarygodnych danych naukowych.
 2. Odpowiednie warunki lokalowe i organizacji szkolenia, tak by zapewnić najwyższy standard kształcenia.

Szczegółowy sposób weryfikacji wyników kształcenia

Warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest potwierdzona obecność.

Wysokość opłaty za udział w kształceniu
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Trwa ładowanie