OIL-jpg-2016

Stany zagrożenia życia w gabinecie lekarza dentysty

Dzięki nabytej podczas szkolenia wiedzy, lekarz dentysta rozpozna stan nagłego zagrożenia życia i wykona podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

 • Termin:

  15.09.2018

 • Miejsce:

  Warszawa

  Siedziba OIL, ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa

 • Koszt uczestnictwa:

  0 PLN

 • Punkty edukacyjne:

  6

Rejestracja wyłączona
OIL-jpg-2016
Rejestracja wyłączona

Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe oraz zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – BLS (Basic Life Support) + AED i ALS, w tym:

 • stany nagłego zagrożenia zdrowotnego pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego,
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • sekwencje czynności resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt.

Po szkoleniu lekarz dentysta będzie potrafił:

 • omówić stany nagłego zagrożenia zdrowotnego pochodzenia wewnętrznego, zewnętrznego i związane z obrażeniami ciała,
 • omówić i rozpoznać patomechanizm NZK (nagłe zatrzymanie krążenia),
 • omówić schematy postępowania w NZK w zależności od przyczyny oraz wieku i stanu zdrowia,
 • ocenić funkcje życiowe pacjenta w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • wykonać podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt (zademonstrować na fantomie),
 • zademonstrować użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego – AED (Automated External Defibrillator).

Kurs organizowany jest dla lekarzy dentystów, uwzględnia specyfikę pracy zarówno w indywidualnych praktykach, jak i w zespołach.
Liczba miejsc jest ograniczona. Uprzejmie informujemy, że o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

WAŻNA INFORMACJA

Osoby uczestniczące w bezpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach/konferencjach organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, w świetle obowiązujących przepisów (art.11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. tj. z tytułu nieodpłatnych świadczeń zakwalifikowanych do innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy) osiągną określoną korzyść majątkową.

Tym samym orzecznictwo stoi na stanowisku, że bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach stanowi dla tych osób konkretny wymiar finansowy, gdyż bezpłatne uczestnictwo nie spowoduje uszczuplenia ich majątku, do którego musiałoby dojść gdyby osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane były do pokrycia kosztów tego uczestnictwa.

Wobec powyższego, u osób biorących udział w bezpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach/konferencjach powstaje przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z tytułu nieodpłatnych świadczeń zakwalifikowanych do innych źródeł, o których mowa w art.20 ust.1 wyżej powołanej ustawy.

W takim przypadku na Izbie ciąży obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji PIT – 8C.

W przypadku rezygnacji złożonej po wyżej wskazanym terminie, bez względu na jej przyczynę, uczestnik kursu/ konferencji poniesie pełne koszty uczestnictwa w kursie/konferencji, co w konsekwencji spowoduje, że tzn. osoby nie prowadzące działalności gospodarczej otrzymają PIT – 8C celem rozliczenia we własnym zakresie, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą otrzymają informację o wartości przychodu, który muszą wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

W celu rejestracji na szkolenie prosimy skorzystać z poniższego odnośnika:
https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=120

Kurs odbywa się w godzinach: 9.00 – 16.00.

9.00 – 10.30 wykład

10.30 – 10.45 przerwa kawowa

10.45 – 12.00 wykład

12.00 – 12.30 przerwa obiadowa

12.30 – 14.00 wykład

14.00 – 14.15 przerwa kawowa

14.15 – 16.00 wykład

Szkolenia z ratownictwa medycznego organizowane przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie prowadzone są przez lekarzy posiadających specjalizację z medycyny ratunkowej, uprawnienia instruktorskie oraz ukończone kursy. Przekazywana przez nich wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

 

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów jest jednostką organizacyjną Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
To pierwsza tego typu jednostka organizacyjna w Polsce.
Ośrodek rejestruje rocznie około 1400 zdarzeń edukacyjnych ze wszystkich dziedzin medycyny oraz innych dziedzin pomocnych w wykonywaniu zawodu lekarza.

Organizatorzy i tryb kształcenia

 1. Organizatorem kształcenia jest Okręgowa Izba Lekarska, z siedzibą przy
  ul. Puławskiej 18,  02-512 w Warszawie zwana dalej Organizatorem
 2. Szkolenia odbywać się będą również w siedzibie Delegatury OIL w Radomiu

Zasady i tryb naboru uczestników

 1. Uczestnikiem szkolenia może być każdy lekarz posiadający PWZ.
 2. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie kieruje informacje o organizacji szkolenia za pośrednictwem następujących form przekazu: poprzez stronę internetową OIL, na łamach miesięcznika PULS i dokonuje rekrutacji słuchaczy.
 3. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Przeznaczone są one dla ogółu lekarzy.
 4. Przedmiotowe szkolenia prowadzone będą przez psychologów posiadających niezbędne przygotowanie do prowadzenia szkoleń z tego zakresu,
  w grupach do 16 uczestników w formie sześciogodzinnych kursów medycznych.

Uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w kształceni

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Uczestnik kursu zobowiązany jest do aktywnego udziału w kształceniu poprzez wysłuchanie wykładów oraz udział w dyskusji
 3. Warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest obecność i aktywny udział na
 4. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany imiennym zaświadczeniem, które Organizator przekaże Uczestnikom po zakończeniu szkolenia i skutkować będzie uzyskaniem punktów edukacyjnych.

Obowiązkiem organizatorów szkoleń jest zapewnienie:

 1. Właściwego poziomu merytorycznego zgodnego z aktualną wiedzą , opierającą się na aktualnych i wiarygodnych danych naukowych.
 2. Odpowiednich warunków lokalowych i organizacji całości programu, tak by uzyskać najwyższy standard kształcenia.

Do obowiązków Wykładowców biorących udział w szkoleniu należy:

 1. Uwzględnienie w treści wykładów aktualnej wiedzy medycznej, opierającej się na wiarygodnych danych naukowych.
 1. Za najwyższą jakości szkolenia odpowiada kierownik naukowy posiadający niezbędne uprawnienia z zakresu psychologii.

Szczegółowy sposób weryfikacji wyników kształcenia

Warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest potwierdzona obecność.

Wysokość opłaty za udział w kształceniu

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Trwa ładowanie