OIL-jpg-2016

Wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich (E-ZLA)

Od 1 grudnia 2018 roku wystawianie zwolnień lekarskich będzie możliwe tylko w formie elektronicznej. Podczas szkolenia pracownik ZUS omówi sposób wystawiania zwolnień elektronicznych oraz nową metodę podpisywania zwolnień elektronicznych.

 • Termin:

  18.09.2018

 • Miejsce:

  Warszawa

  Siedziba OIL, ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa

 • Koszt uczestnictwa:

  0 PLN

 • Punkty edukacyjne:

  2

Rejestracja wyłączona
OIL-jpg-2016
Rejestracja wyłączona

Na szkoleniu omówimy:

 • jak wystawiać e-ZLA – krok po kroku – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE),
 • jakie są sposoby jego podpisywania,
 • jakie są korzyści wystawiania zwolnień elektronicznych.

Uczestnicy, którzy przyniosą laptopy będą mogli założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz zdobędą umiejętności wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA.
Szkolenie adresowane jest do wszystkich lekarzy. Liczba miejsc jest ograniczona.
Uprzejmie informujemy, że o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

WAŻNA INFORMACJA

Osoby uczestniczące w bezpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach/konferencjach organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, w świetle obowiązujących przepisów (art.11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. tj. z tytułu nieodpłatnych świadczeń zakwalifikowanych do innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy) osiągną określoną korzyść majątkową.

Tym samym orzecznictwo stoi na stanowisku, że bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach stanowi dla tych osób konkretny wymiar finansowy, gdyż bezpłatne uczestnictwo nie spowoduje uszczuplenia ich majątku, do którego musiałoby dojść gdyby osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane były do pokrycia kosztów tego uczestnictwa.
Wobec powyższego, u osób biorących udział w bezpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach/konferencjach powstaje przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z tytułu nieodpłatnych świadczeń zakwalifikowanych do innych źródeł, o których mowa w art.20 ust.1 wyżej powołanej ustawy.
W takim przypadku na Izbie ciąży obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji PIT – 8C.

W przypadku rezygnacji złożonej po wyżej wskazanym terminie, bez względu na jej przyczynę, uczestnik kursu/ konferencji poniesie pełne koszty uczestnictwa w kursie/konferencji, co w konsekwencji spowoduje, że tzn. osoby nie prowadzące działalności gospodarczej otrzymają PIT – 8C celem rozliczenia we własnym zakresie, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą otrzymają informację o wartości przychodu, który muszą wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

W celu rejestracji na szkolenie prosimy skorzystać z poniższego odnośnika:
https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=111

Miejsce – sala im. prof. Wł. Szenajcha (parter).

Godziny: 12.00 – 15.00.

Organizator zapewnia udział wybitnych prelegentów na co dzień zajmujących się tą tematyką.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów jest jednostką organizacyjną Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
To pierwsza tego typu jednostka organizacyjna w Polsce.
Ośrodek rejestruje rocznie około 1400 zdarzeń edukacyjnych ze wszystkich dziedzin medycyny oraz innych dziedzin pomocnych w wykonywaniu zawodu lekarza.

Organizatorzy i tryb kształcenia

 1. Organizatorem kształcenia jest Okręgowa Izba Lekarska, z siedzibą przy
  ul. Puławskiej 18,  02-512 w Warszawie zwana dalej Organizatorem
 2. Szkolenia odbywać się będą również w siedzibie Delegatury OIL w Radomiu

Zasady i tryb naboru uczestników

 1. Uczestnikiem szkolenia może być każdy lekarz posiadający PWZ.
 2. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie kieruje informacje o organizacji szkolenia za pośrednictwem następujących form przekazu: poprzez stronę internetową OIL, na łamach miesięcznika PULS i dokonuje rekrutacji słuchaczy.
 3. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Przeznaczone są one dla ogółu lekarzy.
 4. Przedmiotowe szkolenia prowadzone będą przez psychologów posiadających niezbędne przygotowanie do prowadzenia szkoleń z tego zakresu,
  w grupach do 16 uczestników w formie sześciogodzinnych kursów medycznych.

Uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w kształceni

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Uczestnik kursu zobowiązany jest do aktywnego udziału w kształceniu poprzez wysłuchanie wykładów oraz udział w dyskusji
 3. Warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest obecność i aktywny udział na
 4. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany imiennym zaświadczeniem, które Organizator przekaże Uczestnikom po zakończeniu szkolenia i skutkować będzie uzyskaniem punktów edukacyjnych.

Obowiązkiem organizatorów szkoleń jest zapewnienie:

 1. Właściwego poziomu merytorycznego zgodnego z aktualną wiedzą , opierającą się na aktualnych i wiarygodnych danych naukowych.
 2. Odpowiednich warunków lokalowych i organizacji całości programu, tak by uzyskać najwyższy standard kształcenia.

Do obowiązków Wykładowców biorących udział w szkoleniu należy:

 1. Uwzględnienie w treści wykładów aktualnej wiedzy medycznej, opierającej się na wiarygodnych danych naukowych.
 1. Za najwyższą jakości szkolenia odpowiada kierownik naukowy posiadający niezbędne uprawnienia z zakresu psychologii.

Szczegółowy sposób weryfikacji wyników kształcenia

Warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest potwierdzona obecność.

Wysokość opłaty za udział w kształceniu

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Trwa ładowanie